Všeobecné podmienky používania

Stránky www.autosphere.sk vytvára a prevádzkuje spoločnosť P Automobil Import s.r.o., so sídlom na Prievozskej 4/C, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 24731/B, oddiel s.r.o., IČO 35 818 425.

Prevádzkovateľ:
P Automobil Import s.r.o.
Prievozská 4/C
821 09 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 35 818 425

VÝKLAD POJMOV

Podmienky používania: označujú tento dokument

Stránky: súhrnné označenie pre internetové stránky prístupné na adrese www.autosphere.sk vrátane všetkých súvisiacich subdomén, mikrostránok (microsite) a obsahu dostupného z uvedených stránok.

Prvky: označujú prvky, najmä informácie, ktoré P Automobil Import s.r.o. prostredníctvom týchto stránok poskytuje internetovým používateľom

Používateľ: ide o všetky osoby, ktoré stránky navštevujú

Predajca: nezávislý podnikateľ, ktorý predáva nové alebo ojazdené vozidlá alebo partner, ktorý poskytuje doplnkové služby vo vzťahu k predaju vozidiel; Predajcom je osoba odlišná od prevádzkovateľa

Spotrebiteľ: Používateľ - fyzická osoba, ktorá navštívi Stránky pre svoju osobnú potrebu za účelom vyhľadania ponúk ojazdených alebo nových vozidiel; vykonanie počiatočného odhadu hodnoty konkrétneho vozidla alebo za účelom všeobecnejšieho oboznámenia sa s ponukou produktov a služieb. Pre vylúčenie pochybností, akákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, sa nepovažuje za Spotrebiteľa a nevzťahujú sa ňu akékoľvek osobitné podmienky, ktoré tieto Podmienky používania alebo právne predpisy upravujú pre Spotrebiteľov.

PREDMET

Tento dokument obsahuje podmienky používania Stránok. Cieľom dokumentu je definovať, akým spôsobom a za akých podmienok môžu Používatelia prezerať Stránky, a upresňuje, ako uvádza ďalší odsek, že Používateľ musí rešpektovať tieto Podmienky používania. Tento dokument ďalej obsahuje vymedzené obchodné podmienky, ktoré upravujú vzťahy medzi P Automobil Import s.r.o., Predajcom a Používateľom.

SÚHLAS A ÚPRAVY

 1. Súhlas
 2. P Automobil Import s.r.o. poskytne Používateľovi Prvky a Používateľ sa zaväzuje rešpektovať tieto Podmienky používania. P Automobil Import s.r.o. odporúča Používateľovi pravidelne sa zoznamovať s poslednou platnou verziou Podmienok použitia.
  Poskytnutím súhlasu sa rozumie už samotná konzultácia Prvkov. Každá konzultácia Prvkov predpokladá súhlas s Podmienkami použitia v platnom znení.

 3. Úpravy
 4. P Automobil Import s.r.o. si okrem to vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť obsah Stránok a / alebo Podmienok použitia. Tieto zmeny sú pre Používateľa záväzné a Používateľ je povinný aktuálne znenie podmienok pravidelne sledovať pred každým pripojením k Stránkam. Všetky zmeny vstupujú do platnosti ich uverejnením na Stránkach a bez ďalšieho nadobúdajú účinnosť pre prebiehajúce alebo budúce pripojenie na Stránky. Súhlas Používateľa s Podmienkami použitia v platnom znení je považovaný za platný pre každú novú konzultáciu.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutých fyzických osôb (zväčša potenciálnych zákazníkov / zákazníkov) sú spracúvané importérom ‑ spoločnosťou P Automobil Import s.r.o., so sídlom na Prievozskej 4/C, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 24731/B, oddiel s.r.o., IČO 35 818 425, príslušnými autorizovanými predajcami a servismi a ďalšími sprostredkovateľmi v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov ustanovenými všeobecným nariadením o ochrane údajov, zákonom o ochrane osobných údajov a osobitnými právnymi predpismi, a teda osobné údaje sú spracúvané legálne, transparente a spravodlivo v relevantnom a primeranom rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie nasledovných účelov spracúvania:

 • poskytovanie predbežných kalkulácií a testovacích jázd
 • uzatváranie kúpnych a servisných vzťahov,
 • poskytnutia ďalších služieb vyplývajúcich z povinností stanovených právnymi predpismi,
 • poskytnutia asistenčných služieb v dohodnutom rozsahu,
 • poskytovanie informácií o zvýhodneniach, benefitoch a novinkách a vykonávanie prieskumov spokojnosti v rámci zabezpečovania marketingovej komunikácie.

Importér, autorizovaní predajcovia a autorizované servisy spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby ako spoloční prevádzkovatelia za účelom: poskytovania predbežných kalkulácií, testovacích jázd a poskytovanie informácií o zvýhodneniach, benefitoch, novinkách a vykonávanie prieskumov spokojnosti v rámci zabezpečovania marketingovej komunikácie pre verných zákazníkov. Importér spracúva osobné údaje dotknutej osoby ako prevádzkovateľ na účely: uplatňovania garantovaných záručných podmienok, poskytnutia asistenčných služieb v dohodnutom rozsahu a v rámci vlastných spracovateľských činností.

Importér spracúva osobné údaje ako sprostredkovateľ v mene výrobcu ‑ spoločnosť AUTOMOBILES PEUGEOT S.A.; PSA Automobiles S.A. na účely: poskytnutia asistenčných služby v rámci lokalizovanej asistencie a zvolávania zákazníkov ‑ vlastníkov vozidiel pre prípad porúch.

Autorizovaní predajcovia a servisy spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby ako prevádzkovatelia na účely: uzatvárania kúpnych a servisných vzťahov a v rámci vlastných spracovateľských činností.

Autorizovaní predajcovia a servisy spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby ako sprostredkovatelia resp. ďalší sprostredkovatelia v mene príslušného prevádzkovateľa na účely: uplatňovania garantovaných záručných podmienok, poskytnutia asistenčných služieb v dohodnutom rozsahu a zvolávania zákazníkov ‑ vlastníkov vozidiel pre prípad porúch.

Základné časti zmluvy medzi spoločnými prevádzkovateľmi o spracúvaní osobných údajov

Informácie o aktuálnych sprostredkovateľoch sú uverejnené na webových sídlach prevádzkovateľov v Zozname sprostredkovateľov

Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť poskytované ďalším tretím stranám predovšetkým za účelom plnenia zmluvných a záväzkových vzťahov prevádzkovateľa alebo na základe žiadosti alebo súhlasu dotknutej osoby (napr. spoločnostiam zo skupiny PSA, advokátskym kanceláriám, poskytovateľom poštových služieb, poisťovniam, poskytovateľom asistenčných služieb a pod.) a z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (napr. súdom a orgánom činným v trestnom konaní).

Osobné údaje dotknutej osoby získané na účely predzmluvných vzťahov (napr. testovacia jazda, cenová kalkulácia a pod.) sa spracúvajú výhradne po dobu 1 roka a ak nedôjde k vzniku záväzkového / zmluvného vzťahu, sú údaje vymazané, pokiaľ: i) osobitný predpis neustanovuje inak; ii) nebol poskytnutý osobitný súhlas na ich spracúvanie. Osobné údaje dotknutej osoby získané na účely plnenia zmluvných a záväzkových vzťahov sa spracúvajú výhradne po dobu platnosti záväzku alebo zmluvného vzťahu a po jeho ukončení ešte 10 rokov v súlade s platnými právnymi predpismi. Na ďalšie spracúvanie na štatistické účely sa osobné údaje anonymizujú. Bez poskytnutia osobných údajov na účel uzatvorenia zmluvy nie je možné predmetnú zmluvu uzavrieť.

Osobné údaje dotknutej osoby získané na základe súhlasu sa spracúvajú výhradne po dobu platnosti tohto súhlasu a po skončení jeho platnosti alebo po jeho odvolaní sa osobné údaje na účely vymedzené súhlasom ďalej nespracúvajú. Bez poskytnutia osobných údajov a súhlasu na ich spracúvanie nie je možné dotknutú osobu informovať o akciách a novinkách, poskytovať benefity, vykonávať prieskum spokojnosti ani zabezpečovať marketingové kampane. Osobné údaje dotknutej osoby získané na základe komunikácie (inej ako je uvedené vyššie) sa spracúvajú výhradne po dobu nevyhnutnú na riadne vybavenie predmetnej komunikácie. Na ďalšie spracúvanie na štatistické účely sa osobné údaje anonymizujú.

Pri spracúvaní osobných údajov sú rešpektované práva dotknutej osoby. Dotknutá osoba si svoje práva môže uplatniť u Importéra, autorizovaného predajcu alebo servisu na adrese sídla alebo prostredníctvom on‑line formuláru , ktorý je zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa. Práva dotknutej osoby sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa.

SÚHLAS NA MARKETINGOVÉ OSLOVOVANIE

Týmto dávam prevádzkovateľovi spoločnosti P Automobil Import s.r.o., so sídlom na Prievozskej 4/C, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 24731/B, oddiel s.r.o., IČO 35 818 425. (Importér) výslovný a dobrovoľný súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, e‑mailová adresa a informácie o type a užívaní motorového vozidla, ktoré vlastním alebo o ktoré som prejavil záujem na marketingové využitie vrátane profilovania pri predaji výrobkov alebo na poskytovanie služieb, ktorými sú: i) zasielanie písomných informácií o novinkách; ii) poskytovanie telefonických informácií o nových akciách; iii) realizovanie prieskumov spokojnosti.

Súhlasím, aby spoločnosť na základe poskytnutých informácií a ďalšej komunikácie s mojou osobou vykonávala profilovanie za účelom adresného a cieleného zasielania informácií, ktoré budú zodpovedať mojim záujmom a potrebám.

Súhlas poskytujem na obdobie 5 rokov, po uplynutí ktorých budú osobné údaje vymazané.

Potvrdzujem, že ma prevádzkovateľ informoval, že poskytnutý súhlas môžem kedykoľvek odvolať kliknutím na link odvolania súhlasu, ktorý bude súčasťou každej e‑mailovej správy. Som si vedomý/á, že bez poskytnutia osobných údajov a súhlasu s ich spracúvaním, nebudem môcť hore uvedené informácie získať, pretože prevádzkovateľ nebude môcť e‑mailový kontakt využívať na zasielanie obchodných a marketingových informácií. Tiež som si vedomý/á, že bez vyhodnotenia ďalších informácií poskytnutých pri komunikácii, nebude prevádzkovateľ schopný zabezpečiť adresnosť poskytovaných informácií a ich konformitu s mojimi potrebami.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov

POLITIKA SÚBOROV COOKIES

Cookies, sú počítačové údaje, najmä textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení používateľa služby a sú určené na využitie pri prehliadaní webových stránok. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, dobu životnosti vo vašom zariadení a jedinečné číslo.

Cookies sú používané pre :

 1. prispôsobenie webového obsahu preferenciám používateľa služby a optimalizovanie využitia webových stránok. Tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať webové stránky daného zariadenia a správne zobraziť webovú stránku na mieru ich individuálnym potrebám
 2. vytváranie štatistík, ktoré pomôžu pochopiť ako používatelia používajú naše webové stránky, čo umožňuje zlepšovať ich štruktúru a obsah. Z daných údajov nie je možná osobná identifikácia.
 3. uchovávanie informácií o vašich krokoch a preferenciách ( po prihlásení ), cez ktoré používateľ nepotrebuje opäť zadávať prihlasovacie meno a heslo.

Na našich webových stránkach môžu byť použité dva základné typy cookies :

Dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné cookies sú súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení používateľa, dokým neopustíte stránky Autosphere. Trvalé cookies sú uložené v koncovom zariadení používateľa po dobu stanovenú v parametroch cookies alebo až do ich ručného odstránenia zo strany používateľa.

Na našich web stránkach môžu byť použité nasledujúce typy cookies:

 1. Základné cookies, umožňujúce správne fungovanie webových stránok Autosphere, napríklad zapamätanie si predchádzajúcej činnosti (napr. vložený text), keď prechádzate späť na stránku pri tom istom prehliadaní.
 2. Cookies používané na zaistenie bezpečnosti ‑ napr. slúžia na odhaľovanie podvodov.
 3. Výkonové (Performance) cookies, umožňujú zhromažďovanie informácií o tom, ako používateľia reagujú na naše webové stránky, a to poskytnutím informácií o navštívených stránkach, čase strávenom na webovej stránke a akýchkoľvek problémoch, na ktoré narazia, ako sú napríklad hlásenia o chybe. Vďaka tomu môžeme zlepšovať výkonnosť našich webových stránok.
 4. Funkčné cookies, umožňujú pamätať si voľby, ktoré ste urobili a tým prispôsobiť používateľské rozhranie, napríklad pokiaľ ide o jazyk alebo región, z ktorého je používateľ, veľkosť písma, atď ...
 5. Reklamné cookies sa využívajú na poskytnutie obsahu, ktorý je pre vás a vaše záujmy dôležitejší. Môžu sa použiť na poskytnutie cielenej reklamy alebo na obmedzenie počtu zobrazení reklamy.

V mnohých prípadoch, sú internetové prehľadávače nastavené na automatické akceptovanie cookies.

Používatelia webu môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia týkajúce sa cookies . Tieto nastavenia môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Existuje veľa spôsobov na riadenie cookies. Preštudujte si pokyny vášho prehľadávača alebo pomocníka, aby ste dozvedeli viac o tom, ako prispôsobiť alebo upraviť nastavenia vášho prehľadávača.

Prevádzkovateľ webových stránok informuje, že obmedzenie používania súborov cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach Peugeot Slovensko.

PRÍSTUP K PRVKOM

Prvky na Stránkach sú prístupné prostredníctvom internetovej siete.

Všetky náklady spojené so zabezpečením prístupu k Prvkom, tj. Najmä náklady na zariadenie, softvér alebo prístup na internet, hradí a zabezpečuje Používateľ. Ten je tiež zodpovedný za správne fungovanie svojho informačného vybavenia i internetového pripojenia.

Používateľ prehlasuje, že si je vedomý charakteristík a obmedzení Internetu a pozná povahu internetovej siete, predovšetkým potom jej technické vlastnosti, čas odozvy pri prezeraní, získavanie alebo prenášanie informácií, riziká vyplývajúce z prerušenia spojenia a všeobecne riziká plynúce z akéhokoľvek pripojenie k internetovej sieti a prenosu dát. Na zabezpečenie kvalitného prístupu k Prvkom zavádza P Automobil Import, s.r.o. všetky dostupné a primerané opatrenia, však nevyplývajú pre neho z toho žiadne záväzky.

POUŽÍVANIE STRÁNOK UŽÍVATEĽOM

P Automobil Import, s.r.o. zverejňuje Stránky a informácie na nich obsiahnuté, aby poskytoval informácie o svojich produktoch a činnosti a stanovuje, že Používateľ smie Stránky prezerať len a len za účelom získania informácií o produktoch a službách P Automobil Import, s.r.o. Používateľ sa zaväzuje konať v súlade s týmito Podmienkami použitia, najmä potom neurobiť ničoho proti záujmom P Automobil Import, s.r.o. Používateľ ďalej nie je oprávnený používať Prvky alebo ich časti na obchodné účely alebo na účely zárobku. Používateľ sa zaväzuje používať Stránky v súlade s platnou slovenskou i medzinárodnou legislatívou a nezobrazovať, nepreberať, nezasielať a neposkytovať žiadny obsah:

 • podnecujúce násilie, odporujúce dobrým mravom, urážlivé povahy, nerešpektujúce rovnoprávnosť pohlaví, ohrozujúce ochranu a mravnú výchovu detí a mládeže a to najmä vytváraním a distribúciou správ násilné alebo obscénne povahy, nerešpektujúce ľudskú dôstojnosť;
 • nabádajúce k účasti na kriminálnej činnosti;
 • podnecujúce na konzumáciu zakázaných látok;
 • (potenciálne) nabádajúce k politickej, náboženskej, rasovej a národnostnej neznášanlivosti;
 • je ilegálne, škodlivý, výhražný, lživý, hanlivý, urážlivý, vulgárny, obscénny, ohrozujúce osobný život a cítenia tretích osôb;
 • zneužívajúce meno alebo titul Používateľ, čím uvádza iného Používateľ do omylu;
 • vo všeobecnej rovine porušujúce práva tretích osôb, výrobné tajomstvo, profesijné tajomstvo, dôvernosť informácií, značku, patentové právo a právo o ochrane fyzického a duševného vlastníctva, informácií a chráneného obsahu;
 • obsahujúce informačné vírusy alebo iné kódy alebo programy, ktoré boli zostrojené na účely prerušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti programového vybavenia, počítača alebo telekomunikačných prostriedkov.

Používateľ sa zaväzuje:

 • pravidelne sa zoznamovať s platným znením Podmienok používania a rešpektovať ich,
 • nezhromažďovať a neuchovávať osobné údaje iných Používateľ,
 • žiadnym spôsobom neobťažovať iné Používateľ,
 • nenarušovať fungovanie Stránok.

BEZPLATNOSŤ

Prístup na Stránky a ich používanie je bezplatný.

ZAMEDZENIE PRÍSTUPU

Ak Používateľ nevysloví súhlas s Podmienkami použitia, môže mu byť prístup na Stránky automaticky zablokovaný. Za následky zablokovanie Stránok, ujmy alebo poškodenia záujmov Používateľa nenesie v tomto prípade P Automobil Import, s.r.o. žiadnu právnu zodpovednosť.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Internetové stránky, ktoré obsahujú hypertextový odkaz na Stránky, nepodliehajú kontrole zo strany P Automobil Import, s.r.o. P Automobil Import, s.r.o. teda nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah, reklamu, produkty alebo služby ponúkané na týchto stránkach alebo ich prostredníctvom.

Zodpovednosť za ich používanie nesie Používateľ.

OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Používateľ berie na vedomie, že Prvky na Stránkach:

 • sú chránené autorským právom, týka sa to predovšetkým fotografií, článkov, kresieb, animovaných sekvencií, atď.
 • a / alebo sú chránené ako nákresy, modely, priemyselné vzory a iné práva duševného vlastníctva: jedná sa predovšetkým o modely, ktoré sa na Stránkach vyskytujú;

Prvky sú chránené ako vlastníctvo P Automobil Import, s.r.o. alebo vlastníctva tretích osôb, ktoré P Automobil Import, s.r.o. povolili ich použitie.

Akákoľvek reprodukcia, úprava, modifikácia, prezentácia, vkladanie, preklad alebo komerčné využitie čiastočné alebo celkové vykonané akýmkoľvek spôsobom na akýkoľvek nosič (papier, digitálny nosič, ...) nemôže byť vykonané bez predchádzajúceho písomného súhlasu či P Automobil Import, s.r.o. a je považované za porušenie autorského práva, ochranné značky a podlieha trestným a občianskym sankciám podľa príslušných právnych predpisov.

OBCHODNÉ PODMIENKY

Stránky umožňujú prezeranie ponuky Predajcov na nové alebo ojazdené vozidlá) alebo partnerov na doplnkové služby, ktoré sú inzerované na Stránkach priamo týmito Predajcami alebo partnermi, a to najmä prostredníctvom vizuálnych, technických a cenových kritérií.

Všetky ponuky inzerované na Stránkach majú iba informatívny charakter a nie sú návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“), ani sa nejedná o verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka. Z tejto informatívnej ponuky nevzniká Používateľovi, ani tretej osobe žiadny právny nárok na uzavretie zmluvy.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah ponuky inzerovanej Predajcami a partnermi na Stránkach (najmä za špecifikáciu, cenu a dostupnosť ponúkaných vozidiel a služieb), ani za vozidlá a služby, ktoré Predajcovia a partneri ponúkajú a poskytujú výhradne na svoju zodpovednosť.

V dôsledku toho Prevádzkovateľ za žiadnych okolností nezodpovedá za priame ani nepriame škody vyplývajúce z obsahu poskytovaného Predajcami alebo partnermi či z akéhokoľvek iného konania Predajcu alebo partnera.

Prevádzkovateľ nie je stranou zmluvných vzťahov uzavretých medzi Používateľom a Predajcom alebo partnerom na základe ponuky inzerovanej na Stránkach a nemôže niesť zodpovednosť za škodu, ktorá Používateľovi vznikne z dôvodu, že Predajca alebo partner nebude plniť svoje povinnosti voči Používateľovi, ani za škodu, ktorá Používateľovi vznikne z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý súvisí so zmluvných vzťahov uzavretých medzi Používateľom a Predajcom alebo partnerom.

V prípade záujmu o konkrétne vozidlo, ktoré je inzerované v konkrétnej ponuke na Stránkach, môže zákazník vyplniť svoje kontaktné údaje do formulára na Stránkach. Tieto údaje budú Prevádzkovateľom ďalej využité na účely kontaktovania Používateľa za účelom konkretizácie jeho dopytu a kontaktovania Predajcom alebo partnerom.

Vyplnenie formulára a zaslanie dopytu Používateľom je dobrovoľné, bezplatné a závisí od vôle Používateľa, ktorý tiež vyplnením formulára vyhlasuje, že si je vedomý obsahu týchto Podmienok používania.

Zaslanie dopytu Používateľom prostredníctvom formulára na Stránkach nie je právne záväzné.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť ponuku vozidiel, ktoré sú inzerované na Stránkach.

GARANCIA A ZÁVÄZNOSŤ INFORMÁCIÍ

Na používanie Stránok neexistuje žiadny nárok. P Automobil Import, s.r.o. Používateľovi neposkytuje žiadnu výslovnú ani implicitnú záruku na používanie Stránok a Prvkov, ani na ich dostupnosť ‑ príležitostnú, okamžitú, spoľahlivú a využiteľnú.

Rovnako tak P Automobil Import, s.r.o. nezaručuje, že Prvky budú zodpovedať požiadavkám Používateľa. Tieto Stránky boli vytvorené výlučne s cieľom informovať Používateľa o výrobkoch a službách, ktoré ponúka P Automobil Import, s.r.o., a preto akékoľvek obchodné využitie uvedených dát je bez predchádzajúceho písomného súhlasu P Automobil Import, s.r.o. vylúčené.

INFORMÁCIE TRETEJ STRANY

Niektoré z informácií na Stránkach preberá Prevádzkovateľ z iných zdrojov, ktoré považuje za dôveryhodné, napriek tomu Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť zverejnených informácií a webových stránok, a to za žiadnych okolností.
Stránky slúžia najmä autorizovaným predajcom Skupiny Emil Frey Group v Slovenskej republike k prezentácii ojazdených vozidiel určených na predaj, ako aj k ďalším partnerom a sprostredkovateľom. Prevádzkovateľ Stránok nenesie zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov týkajúcich sa daného vozidla uvedených na Stránkach. Zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov týkajúcich sa daného vozidla uvedeného na Stránkach nesie výhradne predajcu, ktorá je uvedený v detailnú špecifikáciu vozidla zvoleného používateľom k prehliadnutiu.

INFORMATÍVNA POVAHA ÚDAJOV

Všetky údaje, ktoré sú uvedené na Stránkach, majú iba informatívny charakter. S výnimkou týchto Podmienok používania nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na Stránkach povahu žiadneho právneho konania smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a používateľom siete internet, pokiaľ nebude v konkrétnych prípadoch stanovené inak.

POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

Návšteva a používanie Stránok a Prvkov sú vykonávané na zodpovednosť Používateľa. Používateľ nesie zodpovednosť za všetky škody, ktoré by P Automobil Import, s.r.o. vznikli z dôvodu používania Stránok a Prvkov spôsobom, ktorý nie je v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito Podmienkami použitia.

ZODPOVEDNOSŤ P AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o.

V prípade modifikácií, zastavenie alebo prerušenie funkčnosti Stránok a / alebo prístupu k Prvkom nepreberá P Automobil Import, s.r.o. zodpovednosť za akékoľvek skutočnosti z tohto vyplývajúce.

P Automobil Import, s.r.o. nemôže v žiadnom prípade prevziať zodpovednosť za spoľahlivosť prenosu dát, rýchlosť prístupu, za prípadné obmedzenia prístupu k internetovej sieti alebo k sieťam, ktoré sú na ňu napojené. P Automobil Import, s.r.o. nenesie zodpovednosť za prerušenie funkčnosti prístupových sietí k Prvkom, celkovú alebo čiastočnú nedostupnosť Prvkov, spôsobenú telekomunikačným operátorom, za chybu v prenose alebo problémy spojené s bezpečnosťou prenosu dát, za chybu na prijímačoch alebo telefónnych linkách Používateľa.

P Automobil Import, s.r.o. môže obmedziť prístup k Prvkom z dôvodu vykonávania údržby. Obmedzenie prístupu bude oznámené na úvodnej stránke alebo iným zodpovedajúcim spôsobom. Toto prerušenie nezakladá na žiadnych zodpovednostných záväzkoch P Automobil Import, s.r.o. a nezakladá na práve na akékoľvek odškodnenie.

P Automobil Import, s.r.o. nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za priame alebo nepriame škody vzniknuté v súvislosti s používaním Stránok a / alebo ich Prvkov. Menovite sa jedná predovšetkým o materiálne, obchodné, morálnej a finančnej ujmy vrátane straty zisku, straty dát alebo programového vybavenia.

V prípade, že obchodné oznámenia zašle na osobnú adresu internetového používateľa obchodný zástupca značky Peugeot, je za zaslané oznámenie plne zodpovedný obchodný zástupca, nie P Automobil Import, s.r.o. 

INFORMÁCIE O PRODUKTE A SLUŽBÁCH

Prvky, ktoré sú na stránkach uvedené, vychádzajú z technických údajov známych v čase zverejnenia alebo aktualizácie jednotlivých stránok na Stránkach.

Produkty, tak ako sú predstavené na týchto stránkach, sú určené pre slovenský trh, pre ostatné krajiny sa môžu líšiť alebo nemusia byť k dispozícii.

Obsah jednotlivých Prvkov na Stránkach má vo všetkých prípadoch iba informatívny charakter a nie je zmluvným dokumentom. Všetky ceny, údaje a vyobrazenia sú nezáväzné a majú len informatívny charakter. Všetky uvedené ceny sú minimálne odporúčané ceny a nie sú pre P Automobil Import, s.r.o. záväzné.

AKTUÁLNOSŤ ÚDAJOV A ICH ZMENY

Ponuka Prevádzkovateľa na Stránkach nie je e‑shopom, čo znamená, že pre úplné zistenie údajov o jednotlivom vozidle je potrebné kontaktovať predajcu vozidla, a to osobne, telefonicky, emailom alebo kontaktným formulárom v detaile vozidla. Prevádzkovateľ nie je povinný meniť materiály na Stránkach periodicky, najmä nie je povinný meniť informácie o ponuke vozidiel, služieb a ich cien. Prevádzkovateľ nie je povinný zmeny informácií ohlasovať vopred. Prevádzkovateľ neručí za to, že uverejnené materiály a informácie sú vždy v súlade s aktuálnou ponukou.

OCENENIE OJAZDENÝCH VOZIDIEL

P Automobil Import, s.r.o. môže ponúkať záujemcom možnosť ocenenie ich vlastného vozidla. Toto ocenenie môže byť vykonané napríklad prepojením na internetové stránky spoločnosti, ktorú na účely ocenenia P Automobil Import, s.r.o. dohodne, pričom Používateľ môže získať toto ocenenie zadarmo. Ďalšie služby môžu byť spoplatnené, úhradu za ich poskytnutie prevediete priamo príslušnej spoločnosti, podľa inštrukcií a za podmienok uvedených na ich stránkach, ktoré Vám budú pred objednávkou služby známe.

P Automobil Import, s.r.o. nenesie zodpovednosť za ocenenie vozidla, ktorej oceňujúci spoločnosť poskytuje zadarmo a / alebo za úhradu na svojich internetových stránkach.

AKTUALIZÁCIA

P Automobil Import, s.r.o. si vyhradzuje právo vykonávať úpravy a aktualizácie Podmienok používania, všetkých Prvkov, produktov a služieb uvedených na stránkach bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto zmeny sú pre internetového používateľa záväzné. Používatelia sú povinní aktuálne znenie Podmienok používania pravidelne sledovať pred každým pripojením k Stránkam.

RÔZNE

V prípade, že sa medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom realizuje prostredníctvom Stránok akákoľvek transakcia, ktorá bude mať povahu predaja na diaľku alebo predaja mimo prevádzky, aplikujú sa nasledovné podmienky:

Pod predajom na diaľku sa rozumie zmluva uzavretá medzi kupujúcim – Spotrebiteľom a Prevádzkovateľom ako predávajúcim výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie, bez súčasnej fyzickej prítomnosti kupujúceho – spotrebiteľa a predávajúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Pod predajom mimo prevádzky sa rozumie zmluva uzavretá medzi kupujúcim – Spotrebiteľom a Prevádzkovateľom ako predávajúcim:

 • uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení kupujúceho – spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho.
 • uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou. Kupujúci – Spotrebiteľ je informovaný o tom, že objednávka uzavretá na veľtrhu alebo autosalóne sa nepovažuje za objednávku uzavretú počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.
 • uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti kupujúceho – Spotrebiteľa a predávajúceho na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho.

V prípade predaja na diaľku alebo mimo prevádzky kupujúci – Spotrebiteľ môže v lehote do štrnástich (14) dní od dodania predmetu plnenia uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu svojho rozhodnutia a to oznámením svojho rozhodnutia Prevádzkovateľovi ako predávajúcemu poštou, faxom alebo elektronickou poštou.

V prípade odstúpenia od zmluvy musí kupujúci – Spotrebiteľ najneskôr do štrnástich (14) dní po oznámení svojho rozhodnutia odstúpiť od zmluvy vrátiť predmet plnenia Prevádzkovateľovi ako predávajúcemu.

Prevádzkovateľ ako predávajúci vráti kupujúcemu – Spotrebiteľovi všetky uhradené sumy najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí kupujúceho – Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Toto vyplatenie môže však byť odložené až do kompletného prevzatia predmetu plnenia. Ak v období medzi dátumom dodania a dátumom vrátenia predmetu plnenia vozidla došlo k poškodeniu predmetu plnenia následkom jeho používania, Prevádzkovateľ ako predávajúci bude môcť od sumy na vrátenie kupujúcemu – Spotrebiteľovi odčítať náklady súvisiace s poškodením predmetu plnenia, ako sú prípadné náklady na opravu.

Prípadná neplatnosť niektorého ustanovenia Podmienok používania nemá za následok neplatnosť ostatných ustanovení. Ak sa P Automobil Import, s.r.o., s.r.o., na základe týchto Podmienok použitia dopustí chyby pri uplatňovaní svojich práv, neznamená to, že sa vzdáva presadzovaní svojich práv.

PRÁVNE USTANOVENIA

Stránky a Podmienky používania sa riadia slovenským právnym poriadkom.

Všetky spory, vyplývajúce z interpretácie a / alebo uplatňovanie uvedených Podmienok použitia, by mali byť prvotne riešené zmierom.V prípade zlyhania zmierlivého riešenia budú spory vyplývajúce z týchto Podmienok používania rozhodované príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

Podmienky používania sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

V prípade, že dôjde medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou a zmierom, môže Spotrebiteľ využiť aj alternatívne riešenie sporov. Alternatívne riešenie sporov sa týka len spotrebiteľských sporov, ktorých hodnota je vyššia ako dvadsať eur (20,– €).

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je:

 • orgán alternatívneho riešenia sporov: Slovenská obchodná inšpekcia: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P. O. BOX č. 29, Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava 27
 • oprávnená právnická osoba zapísaná v príslušnom zozname. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk

Spotrebiteľ sa sám rozhodne, či využije alebo nevyužije alternatívne riešenie sporov a každá zmluvná strana má právo akceptovať alebo zamietnuť riešenie navrhnuté v rámci alternatívneho riešenia sporov.

Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu spotrebiteľského sporu dohodou, zmierom alebo alternatívnym spôsobom riešenia sporov, spotrebiteľské spory budú rozhodované príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

UŽITOČNÉ APLIKÁCIE

Internet Explorer: odporúčaná verzie IE 10 a vyšší (www.microsoft.com).

Firefox Mozilla: odporúčaná verzia 35.0 a vyššie.

Google Chrome: odporúčaná verzia 50.0 a vyššie.


P Automobil Import, s.r.o., 2022